HomeOver ons

Over ons

Julianahaven Recycling neemt materialen in voor hergebruik en beschikt over een op- en overslagterrein met puinbreekinstallatie. Gelegen nabij de A16 (Dordrecht) en toegankelijk voor scheepvaart, vervullen wij een regionale functie.

Wij nemen diverse soorten en afmetingen puin in, om vervolgens te kunnen verwerken tot een herbruikbaar en verhandelbaar materiaal. Naast gebroken puin leveren wij ook zand en andere soorten granulaten voor de weg- en waterbouw.

 

Het productieproces wordt in opdracht van de Stichting KOMO regelmatig gecontroleerd door een daartoe bevoegde instantie waardoor de materialen onder KOMO-certificaat worden geleverd. Naast het gebroken puin levert Julianahaven ook zand en andere soorten granulaten ten behoeve van de weg- en waterbouw.

 

De toepassing van puingranulaten als fundering onder wegen, het bestorten van rivieroevers en als basismateriaal voor asfalt en beton, is reeds lang bekend. De granulaten worden gemaakt van materiaal afkomstig uit de sloop van wegen en gebouwen.

 

Duurzaam

Door de materialen vooraf op juiste wijze te scheiden en op te slaan, en vervolgens te breken in de gewenste fractie, ontstaan producten die herbruikbaar zijn en geen afval meer vormen. Julianahaven produceert dit soort granulaten en draagt hierdoor bij het milieu niet onnodig te belasten. Beton-, puin-, en asfaltbrokken worden ingenomen om vervolgens te worden verwerkt tot een granulaat dat weer toegepast kan worden en niet als afval behoeft te worden gestort.

Kwaliteit- Arbo en Milieu

Naast rentabiliteit zijn kwaliteit- arbeidsomstandigheden en milieu de voornaamste aandachtsgebieden van het ondernemingsbeleid. Onze procedures en werkvoorschriften zijn vastgelegd in ons KAM handboek. De activiteiten van onze medewerkers zijn erop gericht continu verbetering van kwaliteit- arbeidsomstandigheden en milieu voor ons en onze omgeving na te streven.

Kwaliteit

Al onze producten worden geleverd onder het desbetreffende productcertificaat of een bewijs van oorsprong. Ons recyclinggranulaat voor het toepassen van verhardingslagen in de wegenbouw worden onder KOMO ® Productcertificaat geleverd. Monstername en keuringen wordt verzorgd door ons eigen laboratorium en vindt plaats conform BRL 2506. De milieuhygiënische keuringen voldoen aan de eisen die gesteld zijn in het Besluit Bodemkwaliteit.

Certificaten kunnen opgevraagd worden bij Julianahaven.

Arbo

Julianahaven voert een structureel arbobeleid dat geënt is op onze doelstellingen. Om dit beleid effectief te kunnen uitvoeren worden alle mogelijke gevaren binnen de organisatie, geïnventariseerd en geëvalueerd. Deze risico inventarisatie en -evaluatie geeft niet alleen een beschrijving van alle gevonden mogelijke gevaren, maar geeft tevens aan welke maatregelen getroffen moeten worden om deze mogelijke gevaren te elimineren, of te beperken.

Milieu

Met het recyclen van puin en asfalt tot secundaire bouwstoffen neemt de behoefte aan primaire bouwstoffen af. Hierdoor zal aantasting van de natuur en het milieu op winplaatsen afnemen en zullen de toekomstige tekorten worden beperkt. Ook zal er minder puin behoeven te worden gestort wat de natuur en het milieu ten goede komt. De door Julianahaven geproduceerde secundaire bouwstoffen leveren een belangrijke bijdrage aan het huidige milieubeleid.

+